ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WROCŁAW

Oferta

ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG ADMINISTROWANIA (ZARZĄDZANIA) NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ:

W ramach administrowania (zarządzania) wykonujemy w szczególności niżej opisane czynności zwykłego zarządu zapewniające właściwą eksploatację zasobów oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz czynności podnoszące wartość rynkową nieruchomości.

Obsługa księgowo-bankowa:

- otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego

i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,

- prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,

- przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów

i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

- sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,

- rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy,

- prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat.

Obsługa techniczna:

- prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

- nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień,

- zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych - umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie Wspólnota Mieszkaniowa, w imieniu, której na podstawie stosownego pełnomocnictwa występować będzie zarządca,

- zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty,

- nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie

z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,

- zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

- zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,

wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone,

- opłacanie, z posiadanych przez Wspólnotę środków, ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

- zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego zarządcy oraz e-mail w celu osobistego kontaktu z właścicielami lokali.

Obsługa administracyjna:

- wykonywanie uchwał właścicieli,

- załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,

- weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,

- prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach niewyodrębnionych,

- prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów,

- realizacja uchwał wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,

- zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,

- pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty,

- poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości,

- zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, ochrony itp.),

- nadzór nad ochroną osiedla

- weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami wody, energii elektrycznej, cieplnej, pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,

- wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości,

- przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych

w nieruchomości Wspólnoty.

Domator s.c. proponuje:

- Zebrania z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz planowanie prac i ocena aktualnie wykonywanych w krótkich okresach (np. co miesiąc),

- Prezentowanie rozliczeń finansowych miesięcznych naliczeń i kosztów,

- Przelewy bankowe aby doszły do skutku mogą być potwierdzane przez upoważnionego członka Zarządu – Zarządca samowolnie nie dokona przelewu pieniędzy,

- Skuteczne ściąganie zadłużenia od mieszkańców efektywność około 90-95% (dobry wskaźnik),

- Analizę zużycia mediów co pół roku,

- Profilaktyczne kontrole urządzeń celem uniknięcia ich awarii,

- Indywidualne konta bankowe każdego właściciela i automatyczne przekazanie do systemu księgowego – unika się błędów księgowań. Łatwa i szybka kontrola stanu finansowego wspólnoty już na drugi dzień,

- Dyspozycyjność 24h,

- Nawiązanie kontaktu e-mail ze wszystkimi właścicielami,

- Wykonywanie ekspertyz budowlanych - na zlecenie,

- Nadzór nad właściwym działaniem pracy urządzeń elektryczno-elektronicznych,

- Przedstawienie regulaminu porządkowego,

- Przedstawienie regulaminu rozliczeń mediów.

- Przedstawienie regulaminu korzystania z garażu,

- Inne sprawy w zakresie zarzadzania do ustalenia podczas spotkania z Zarządem WM.

Mocne strony:

- Szybka reakcja w usuwaniu awarii i innych spraw,

- Profesjonalna kadra,

- Nowoczesny system informatyczny,

- Podwyższanie standardów obsługi klienta,

- Skuteczne egzekwowanie usunięcia usterek i wad gwarancyjnych,

- Rozwiązywanie nietypowych problemów formalno-prawnych,

- Nasza wiarygodność i marka.


                                                                         

SZYBKI KONTAKT

DOMATOR Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 101/2

50-540 Wrocław Polska
Tel: 71 793 79 90

Fax: 71 793 79 91

Sławomir Jędrzejczyk   661 693 231 
Bogusław Łubieński     513 275 755                         

KOD QR